เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน บริการประทับใจ ชุมชนห่างไกลโรค
 
 
    กลุ่มงานการจัดการ
   กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ
    กลุ่มงานเวชศาสตร์
    กลุ่มการพยาบาล
 

 

 

บริบทของโรงพยาบาลลานสกา

 

สภาพแวดล้อมขององค์กร

       อำเภอลานสกา มีเนื้อที่ประมาณ342.90 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  214,312 ไร่  มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   อำเภอพรหมคีรี

ทิศใต้               ติดต่อกับ   อำเภอร่อนพิบูลย์ , ทุ่งสง 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภอเมือง , พระพรหม
       
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   อำเภอฉวาง , พิปูน และอำเภอช้างกลาง


        โรงพยาบาลลานสกามีพื้นที่ติดถนนทางหลวง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช   ห่างจากตัวจังหวัด 23

กิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชประมาณ 25 กิโลเมตรก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 ก่อสร้าง

ครั้งแรก เป็นสถานีอนามัย 2 ชั้น  ในพ.ศ. 2519 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงและในพ.ศ. 2539 – ปัจจุบันเป็น

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ประชากรส่วนใหญ่อาชีพทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ทำนา

        ลักษณะภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ร้อยละ 75 ของพื้นที่  เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีน้ำตกและการเดินป่าขึ้นเขาหลวง

ที่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 25,052 บาท/คน/ปี (ข้อมูลตามข้อมูล จปฐ.ป 2550 )โดยผู้คนส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.70  มีสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง  สถานีอนามัย 9  แห่ง ร้านขายยา

่3  ร้าน ไม่มีคลินิกแพทย์เอกชน มีสถานผดุงครรภ์ 7 แห่ง

      ขอบเขตของการให้บริการ

       1.บริการปฐมภูมิและ ทุติยภูมิระดับต้น รับผู้ป่วยทั่วไปทุกสาขา

       2.บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่อาการไม่ซับซ้อน ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีหัตถการผ่าตัดใหญ ่มีเฉพาะทำหมันหญิงหลังคลอด (เปิดบริการคลินิกนอกเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา

07.00 – 08.30 น.และ 16.30 - 20.30 น. )

      เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     1.โรงพยาบาลเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกจึงได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้

มาตรฐานตามนโยบายกระทรวงเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

     2.การร้องเรียน ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทดแทนของผู้รับบริการมากขึ้นทำให้ต้องทบทวนมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

้รวมทั้งพฤติกรรมบริการที่ดี

ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

     รับผิดชอบ ประชากร  48,189 คน ในพื้นที่ 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน และ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  จำนวน 9 หมู่บ้าน

จำนวน 10,420 คน รวมทั้งประชากรในเขตรอยต่ออำเภอเมือง, อำเภอพระพรหม, กิ่งอำเภอช้างกลาง,อำเภอร่อนพิบูลย์

ทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน 40,810  คน

 ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลกำลังพยายามแก้ไข

     1.การดูแลผู้ป่วยในโรคที่สำคัญ ( เบาหวาน , HT, ACS , TB , HIV,COPD/Asthma ) ยังไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน

     2.พบความเสี่ยงทางด้านคลินิกค่อนข้างบ่อย แต่การรายงานอุบัติการณ์ที่สำคัญค่อนข้างน้อย

     3.มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยและ ทบทวน 12 กิจกรรม ยังไม่เป็นวัฒนธรรม

     4.พฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ ยังพบข้อร้องเรียนจากโทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการ,การร้องเรียนด้วยวาจา, การสำรวจ

ความพึงพอใจ

     5.การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่  เช่น อาคารเอนกประสงค์สำหรับคลินิกเฉพาะโรค, ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด

,อาคารจ่ายกลางและซักฟอก ยังไม่มีระบบone way และโรงครัว สถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานของกรมอนามัย เนื่องจากมี

ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

       1.แพทย์          1 : 12,047   ( เกณฑ์ 1 : 10,000 )

       2.ทันตแพทย์   1 : 16,063   ( เกณฑ์ 1 : 12,500 )  

       3.เภสัชกร       1 : 8,031     ( เกณฑ์ 1 : 12,000 )

       4.พยาบาล      1 : 1,070     ( เกณฑ์ 1 : 1,000 )

    - มีพยาบาลวิชาชีพประจำ PCU 8 คนผ่านการอบรมเวชปฏิบัติ 8 คน ( จาก 9 PCU)

    - มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปแยกตามกลุ่มงานต่าง ๆเช่น ER & LR 4 คน,OPD 3 คน, IPD 3 คน และฝ่ายเวชปฏิบัติ

ิครอบครัวและชุมชน  2 คน

    - พยาบาลจบปริญญาโท จำนวน 3 คน

       5.ยังขาดบุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะบางสาขา เช่น โภชนากร , เวชสถิติ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการสุขศึกษา