เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน บริการประทับใจ ชุมชนห่างไกลโรค
 
 
    กลุ่มงานการจัดการ
   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
   กลุ่มงานทันกรรม
    กลุ่มงานเภสัชกรรม
      และคุ้มครองผู้บริโภค
   กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานโภชนศาสตร์
    กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
    กลุ่มงานประกันสุขภาพ
     ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
     ทางการแพทย์
    กลุ่มงานเวชศาสตร์
      และบริการด้านปฐมภูมิ
    กลุ่มการพยาบาล
 

 

 

บริบทของโรงพยาบาลลานสกา

 

สภาพแวดล้อมขององค์กร

       อำเภอลานสกา มีเนื้อที่ประมาณ342.90 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  214,312 ไร่  มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ   อำเภอพรหมคีรี

ทิศใต้               ติดต่อกับ   อำเภอร่อนพิบูลย์ , ทุ่งสง 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภอเมือง , พระพรหม
       
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   อำเภอฉวาง , พิปูน และอำเภอช้างกลาง


        โรงพยาบาลลานสกามีพื้นที่ติดถนนทางหลวง อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช   ห่างจากตัวจังหวัด 23

กิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชประมาณ 25 กิโลเมตรก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 ก่อสร้าง

ครั้งแรก เป็นสถานีอนามัย 2 ชั้น  ในพ.ศ. 2519 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงและในพ.ศ. 2539 – ปัจจุบันเป็น

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ประชากรส่วนใหญ่อาชีพทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ทำนา

        ลักษณะภูมิศาสตร์

ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ร้อยละ 75 ของพื้นที่  เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีน้ำตกและการเดินป่าขึ้นเขาหลวง

ที่บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย 25,052 บาท/คน/ปี (ข้อมูลตามข้อมูล จปฐ.ป 2550 )โดยผู้คนส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.70  มีสถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง  สถานีอนามัย 9  แห่ง ร้านขายยา

่3  ร้าน ไม่มีคลินิกแพทย์เอกชน มีสถานผดุงครรภ์ 7 แห่ง

      ขอบเขตของการให้บริการ

       1.บริการปฐมภูมิและ ทุติยภูมิระดับต้น รับผู้ป่วยทั่วไปทุกสาขา

       2.บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่อาการไม่ซับซ้อน ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีหัตถการผ่าตัดใหญ ่มีเฉพาะทำหมันหญิงหลังคลอด (เปิดบริการคลินิกนอกเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา

07.00 – 08.30 น.และ 16.30 - 20.30 น. )

      เหตุการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     1.โรงพยาบาลเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรกจึงได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้

มาตรฐานตามนโยบายกระทรวงเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

     2.การร้องเรียน ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทดแทนของผู้รับบริการมากขึ้นทำให้ต้องทบทวนมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

้รวมทั้งพฤติกรรมบริการที่ดี

ประชากรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

     รับผิดชอบ ประชากร  48,189 คน ในพื้นที่ 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน และ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง  จำนวน 9 หมู่บ้าน

จำนวน 10,420 คน รวมทั้งประชากรในเขตรอยต่ออำเภอเมือง, อำเภอพระพรหม, กิ่งอำเภอช้างกลาง,อำเภอร่อนพิบูลย์

ทั้งสิ้นประมาณ 60,000 คน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวน 40,810  คน

 ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลกำลังพยายามแก้ไข

     1.การดูแลผู้ป่วยในโรคที่สำคัญ ( เบาหวาน , HT, ACS , TB , HIV,COPD/Asthma ) ยังไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน

     2.พบความเสี่ยงทางด้านคลินิกค่อนข้างบ่อย แต่การรายงานอุบัติการณ์ที่สำคัญค่อนข้างน้อย

     3.มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยและ ทบทวน 12 กิจกรรม ยังไม่เป็นวัฒนธรรม

     4.พฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ ยังพบข้อร้องเรียนจากโทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการ,การร้องเรียนด้วยวาจา, การสำรวจ

ความพึงพอใจ

     5.การปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่  เช่น อาคารเอนกประสงค์สำหรับคลินิกเฉพาะโรค, ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด

,อาคารจ่ายกลางและซักฟอก ยังไม่มีระบบone way และโรงครัว สถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานของกรมอนามัย เนื่องจากมี

ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

       1.แพทย์          1 : 12,047   ( เกณฑ์ 1 : 10,000 )

       2.ทันตแพทย์   1 : 16,063   ( เกณฑ์ 1 : 12,500 )  

       3.เภสัชกร       1 : 8,031     ( เกณฑ์ 1 : 12,000 )

       4.พยาบาล      1 : 1,070     ( เกณฑ์ 1 : 1,000 )

    - มีพยาบาลวิชาชีพประจำ PCU 8 คนผ่านการอบรมเวชปฏิบัติ 8 คน ( จาก 9 PCU)

    - มีพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปแยกตามกลุ่มงานต่าง ๆเช่น ER & LR 4 คน,OPD 3 คน, IPD 3 คน และฝ่ายเวชปฏิบัติ

ิครอบครัวและชุมชน  2 คน

    - พยาบาลจบปริญญาโท จำนวน 3 คน

       5.ยังขาดบุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะบางสาขา เช่น โภชนากร , เวชสถิติ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการสุขศึกษา